A A A A A

Verse of Day

Rumi 12:10
Genreuru ngʼato gi ngʼato gihera mar owete. Ngʼato ka ngʼato mondo odhial nyawadgi moloyo kaka odhialore owuon.