A A A A A

Verse of Day

Efeso 3:20
Mad Jal maka wakwayo gimoro amora to chiwo mathoth moloyo kaka wakwaye kata kaka waparo, kuom tekone matiyo kuomwa,