A A A A A

Verse of Day

Daniel 6:26
Asegolo chik ne pinje duto manie bwo lochna ni mondo ji duto oluor Nyasach Daniel kendo omiye duongʼ. “En e Nyasaye mangima; osiko manyaka chiengʼ; pinyruodhe ok nyal tieki, kendo lochne ok norum.