A A A A A

Verse of Day

Efeso 3:12
Ka wan kuom Yesu kendo wayie kuome to wanyalo dhi e nyim Nyasaye ka wan thuolo chutho kendo ka wan gi chir.