English
A A A A A

Verse of Day

Kolosai 1:28
Kristo ema wahulo wachne ni ji duto, kwanyisogi kendo wapuonjogi gi rieko, mondo wakelgi giduto e nyim Nyasaye ka gin jo-Kristo motegno.