A A A A A

Verse of Day

1 Johana 4:16
Wang’eyo hera ma Nyasaye oherowago, kendo wageno kuom herano. Nyasaye en hera kendo ng’at mosiko ei hera, osiko ei Nyasaye, kendo Nyasaye osiko e iye.