A A A A A

Verse of Day

Rumi 5:3
To ok mano kende! To wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang’eyo ni masira kelo kinda,