A A A A A

Verse of Day

Mariko 9:30
Ne gia kuno mi ging’ado piny Galili to Yesu ne ok dwar mondo ji ong’e kuma entie,