A A A A A

Verse of Day

Mathayo 11:28
“Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.