A A A A A

Verse of Day

Mathayo 9:13
Dhiuru mondo upuonjru tiend gima muma wacho ni, ‘Ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang’won.’ Ne ok abiro mondo aluong joma kare, to abiro mana ni mondo aluong joricho.”