A A A A A

Verse of Day

Tich Joote 7:25
Ne oparo ni jogi ma jo-Israel ding’e ni Nyasaye biro miyo oresgi, to ne ok ging’eyo mano.