English
A A A A A

Verse of Day

Rumi 7:6
To koro osegonywa kuom Chik mane otueyowa, nikech wachalo joma osetho. Koro ok wati ni Nyasaye e yo machon, kwaluwo mana Chik mondiki, to watiyone ka wan gi ngima manyien ma Roho kelo.