English
A A A A A

Verse of Day

1 Korintho 7:31
Bende joma konyore gi mwandu mag piny mondo obed ka joma ok konyrego, nikech pinyni kadho, kaachiel gi gige duto.