A A A A A

Verse of Day

Efeso 6:4
Un wuone, kik utim ni nyithindu gik ma dimi mirima makgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo.