A A A A A

Verse of Day

Rumi 6:3
Donge ung’eyo ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu, to batisono nomiyo wariwore kode e thone?