A A A A A

Verse of Day

Rumi 6:17
To wagoyo ni Nyasaye erokamano nikech kata obedo ni yande un wasumb richo, to koro urito puonj mane omiu gi chunyu duto.