A A A A A

Verse of Day

Galatia 6:14
An to ok anyal pakora kuom gimoro mak mana kuom msalap Ruodhwa Yesu Kristo, mosemiyo piny ochalona ka gima ogur e msalaba, kendo ma osemiyo an bende achalo ni piny ka ng’ama ogur e msalaba.