A A A A A

Verse of Day

Tich Joote 20:24
To an ok akwan ngimana ka gimoro kata matin, to adwaro mana ni mondo achop wuodha, kendo atiek tich mane Ruoth Yesu omiya mondo ati, ma en hulo Wach Maber mar ng’wono mar Nyasaye.