A A A A A

Verse of Day

1 Petro 4:11
Ka ng’ato en jaland wach, to wach mowacho nyaka bed mana Wach Nyasaye, kendo ka ng’ato tiyo ni ji, to mondo oti mana gi teko ma Nyasaye chiwo, mondo Nyasaye oyud duong’ kuom gik moko duto mutimo kuom Yesu Kristo. En e wuon duong gi teko nyaka chieng’. Amin.