A A A A A

Verse of Day

1 Johana 4:10
To hera maradier ok en hera mane waherogo Nyasaye, to en hera mane Nyasaye oherowago kuom oro Wuode ma miderma mondo odok misango mar golo richowa.