A A A A A

Verse of Day

Johana १३:२१
Kane Yesu osewacho kamano, chunye nochandore malit, mi ohulo ratiro niya, “Adier, adier awachonu ni achiel kuomu biro ndhoga.”