A A A A A

Verse of Day

Tich Joote 4:12
En kende ema ji yudo warruok kuome, nimar onge ng’at moro machielo e piny ngima ma Nyasaye osechiwo nyinge ni ji mondo oyudie warruok.”