English
A A A A A

Verse of Day

Johana 13:31
Kane Judas osewuok oko, Yesu nowacho niya, “Wuod Dhano koro yudo duong’. Nyasaye bende yudo duong’ nikech en.