English
A A A A A

Verse of Day

Kolosai 1:16
nikech kuome ema ne Nyasaye ochueyoe gik moko duto manie polo kendo manie piny, ok mana gik mineno kende, to koda ka gik ma ok ne bende, kaka loch, gi duong’, gi ruodhi, kod teko. Mago duto Nyasaye nochueyo kuom Kristo, kendo ni Kristo.