A A A A A

Verse of Day

Galatia 2:20
mi koro ok an ema angima, to Kristo ema ngima e iya, kendo ngima ma koro an-goni, an-go mana nikech yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera, mi ochiwo ngimane nikech an.