A A A A A

Verse of Day

Tich Joote 2:23
Nyasaye nong’eyo chon ni ibiro chiwo Yesu e luetu, kendo kane oseng’ado wach ni obiro timo kamano, un to ema numiyo joma ok jo-Yahudi ogure e msalaba, mi onege.