A A A A A

Verse of Day

Filipi 2:5
Paro mae chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo: