A A A A A

Verse of Day

Efeso 4:29
Ka uwuoyo to wach moro marach kik wuog e dhou, to wachuru mana weche mabeyo kendo makonyo ji, kendo mowinjore, mondo joma winjo wecheu oyud konyruok.