A A A A A

Verse of Day

Johana 1:14
Wach nodoko dhano, mi odak kodwa, kende ne waneno duong’ne maler. En duong’ machalo gi duong’ mar Wuowi ma miderma, mopong’ gi ng’wono kod adiera.