A A A A A

Verse of Day

Galatia 4:4
To kane ndalo mowinjore ochopo, Nyasaye nooro Wuode owuon. Wuodeno, dhako ema nonywolo, mi odak e bwo Chik Musa,