A A A A A

Verse of Day

2 Korintho 9:11
Enomi udok jomwandu ahinya e gik moko duto, mondo ubed jong’wono ndalo duto, kendo mano nomi ji mang’eny goni Nyasaye erokamano nikech chiwou ma wamiyogi.