A A A A A

Verse of Day

Kolosai 1:9
Mano emomiyo, chakre chieng’ mane onyisowae kamano, pok waweyo mak walemonu, kwakwayo ni mondo ung’e dwaro mar Nyasaye chutho, ka un gi rieko kod ng’eyo duto ma Roho chiwo.