A A A A A

Verse of Day

Johana 1:9
Wach ne en ler maradier marieny ni ji duto, kendo ne oyudo obiro e piny e kindeno,