A A A A A

Verse of Day

Kolosai 2:15
To bende e msalabano ema ne Kristo omayoe joloch kod joteko teko duto mane gin go, kendo koselocho to nomiyogi wichkuot, kosembogi e lela ka wasumbe mondo ji onegi.