A A A A A

Verse of Day

1 Thesalonika 3:12
To un, Ruoth mondo omi uherru, kendo uher ji duto gi hera mogundho mana kaka wan bende waherou.