A A A A A

Verse of Day

1 Petro 1:3
Duong’ obed ni Nyasaye Wuon Ruodhwa Yesu Kristo. Kuom ng’wonone maduong’ nonywolowa gi nywol manyien kuom chiero Yesu oa kuom joma otho. Mano miyo wabedo gi geno mangima.