A A A A A

Verse of Day

1 Timotheo 1:12
Agoyo erokamano ni Ruodhwa Yesu Kristo kuom miya teko mondo ati tijni, nikech nokwana ka jaadiera, mi oyiera mondo atine.