A A A A A

Verse of Day

1 Petro 2:19
Ka ng’ato ong’eyo ni Nyasaye ni kode, kendo mano omiyo odhil e sandruok moyudo, kata obedo ni onge ketho moro mosetimo, to mano e gima Nyasaye oyiego.