A A A A A

Verse of Day

2 Korintho 5:19
kwanyisogi ni Nyasaye nomiyo piny owinjore kode kuom Kristo, ka ok okwan ni ji richogi. Wan ema ne Nyasaye omiyowa wach winjruokni.