A A A A A

Verse of Day

Efeso 3:12
Ka wan e achiel gi Kristo, kendo kwayie kuome, to wan gi thuolo mar sudo ir Nyasaye gi chir mondo walos kode.