A A A A A

Verse of Day

Efeso ٣:١٢
Ka wan e achiel gi Kristo, kendo kwayie kuome, to wan gi thuolo mar sudo ir Nyasaye gi chir mondo walos kode.