English
A A A A A

Verse of Day

Efeso 5:19
Weruru wende Zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu.