A A A A A

Verse of Day

Mariko 9:23
Yesu nodwoke ni, “Ere gima omiyo iwacho ni, ‘Kinyalo’? Gik moko duto nyalore ni ng’ama oyie!”