ខនៃទិវា

១ ធីម៉ូថេទី ២:១
ជា​បឋម ខ្ញុំ​សូម​ផ្ដែផ្ដាំ​អោយ​គេ​ទូល​សូម​ព្រះជាម្ចាស់​អធិស្ឋាន* និង​អង្វរ​ព្រះអង្គ​ទាំង​អរ​ព្រះគុណ សំរាប់​មនុស្ស​ទាំង​អស់​ផង។