English
A A A A A

Aya ta Rana

Ibraniyawa 11:6
In ba tare da bangaskiya ba kuwa, ba ya yiwuwa a gamshi Allah, domin duk mai zuwa wurin Allah dole yǎ gaskata cewa yana nan, kuma shi ne yakan sāka wa waɗanda suke nemansa da gaske.