English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Yohanna 2:1
ʼYaʼyana ƙaunatattu, ina rubuta muku wannan ne don kada ku yi zunubi. Amma in wani ya yi zunubi, muna da wani wanda yake magana da Uba don kāriyarmu-Yesu Kiristi, Mai Adalci.