A A A A A

Aya ta Rana

1 Korintiyawa 10:24
Kada wani yǎ kula da kansa kawai, sai dai yǎ kula da waɗansu kuma.