English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa 4:11
Ku mai da wannan burinku na yi natsattsiyar rayuwa, kuna mai da hankali ga shaʼanin da yake gabanku, kuna kuma yin aiki da hannuwanku, kamar dai yadda muka gaya muku,