A A A A A

Aya ta Rana

Ibraniyawa 10:30
Gama mun san shi, wannan wanda ya ce, “Ramuwa tawa ce; zan rama.” da kuma, “Ubangiji zai yi wa mutanensa hukunci.”