English
A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:33
Sai dai da farko, ku nemi mulkin Allah da kuma adalcinsa, za a kuwa ba ku dukan waɗannan abubuwa.